Przedawnienie długów już w ciągu 6 lat!

Wprowadzone zmiany obejmują nie tylko skrócenie okresu przedawnienie długu, ale również szereg działań z tym związanych. Nowelizacja wskazuje nowe zasady określania biegu przedawnienia, a także zakres działań komorników, który został ograniczony na korzyść konsumentów.

Przedawnienie długu – jak wygląda teraz?

W przypadku roszczeń z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego, VAT, czynności cywilnoprawnych, a także długów spadkowych i innych roszczeń majątkowych okres ten wynosił 10 lat. Po nowelizacji ustawy czas ten został skrócony do 6 lat. Jest on jednak naliczany od momentu, kiedy wierzyciel ostatni raz podejmował działania mające na celu odzyskanie należności. Jeśli po upływie 3 lat dłużnik zostanie wezwany do sądu celem uregulowania zaległości, okres 6 lat naliczany jest od nowa od dnia rozprawy.

Okres przedawnienia jest różny w zależności od tego, z jakiego tytułu powstało zadłużenie. Jeśli roszczenia dotyczą niezapłaconej kaucji lub niespłaconej karty kredytowej, przedawnienie następuje po upływie 3 lat. Natomiast w przypadku powstania długu z tytułu usług telekomunikacyjnych czy niezapłaconej dostawy okres ten mija po 2 latach. Po roku przedawniają się mandaty, roszczenia z tytułu przewozu oraz roszczenia z tytułu umowy sprzedaży.

Ustalenie biegu przedawnienia i zajmowanie środków na rachunku bankowym dłużnika

Przedawnienie nie oznacza, że dług znika, a to, że dłużnik nie jest zobowiązany do uregulowania zaległości. Do tej pory ustalenie biegu przedawnienia było dość trudne i leżało po stronie dłużnika, dlatego wierzyciel, a także firmy windykacyjne wykorzystywały ta nieświadomość. Dłużnik nie mógł też domagać się zwrotu pieniędzy wpłaconych już po nastąpieniu przedawnienia. Obecnie to sąd ustala bieg przedawnienia i jeśli wskaże, że dług uległ przedawnieniu, odrzuca powództwo. Zmiany związane są również z zajmowaniem środków na koncie dłużnika. Bank ma obowiązek przetrzymania pieniędzy przez 7 dni, nim przekaże je komornikowi.

Author: admin